Ceramics by Gordon & Jane Marshall Martz
sold on EBay in 2002